ASAV KARİYER GELİŞİMİ POLİTİKASI

ASAV’ da tüm çalışma arkadaşlarımıza adil ve kendilerini görmek istedikleri hayat standartlarına ulaşmalarını sağlayacak bir kariyer planı sunmak temel kariyer gelişimi hedefi olmalıdır.

 

ASAV Genç İstihdam politikasından güç alan hiyerarşik yapımız Temsilci Asistanı, Temsilci, Sorumlu, Yönetici, Müdür, Direktör ve Yönetim Kurulu basamaklarında ilerler. Tüm basamakların yetkinlikleri, sorumluluk alma ve karar verebilme, şirkete katılan değer beklentileri farklı kurgulanmıştır.

 

Şirket strateji ve hedefleri doğrultusunda belirlenen Performans Yönetim Sistemi ile tüm çalışma arkadaşlarımıza hedefler belirlenip, kariyerlerinde üst basamaklara ulaşmaları konusunda rehberlik yapılmaktadır. Kişilerin aylık ve yıllık performansını Finansal kazanım, Müşteri Memnuniyeti, Operasyon Kalitesi, Mesleki Gelişim ve Yetkinlikler bazında 4 ayrı boyutta ele alıp ölçülebilir ve gerçekçi hedefler belirlenerek kişileri bir üst sorumluluk düzeyine yaklaştırmak Kariyer ve Performans sisteminde yol haritasıdır. Beklenilen yetkinlikler yabancı dil yeterliliği, kişisel gelişim, mesleki gelişim(teknik) olarak özetlenebilir. ASAV Staj Okulu sürdürülebilir kılınmalı ve genç istihdamın daimi olması sağlanmalıdır. Global ofislere terfi, Türkiye ofislerde performans göstermiş Yönetici veya Müdür unvanına sahip personele sağlanabilir kariyer imkanı olmalıdır. Tüm çalışanların yatay ve dikey kariyer gelişimi değerlendirmelidir. Tüm bu Kariyer Planlama öğeleri sonucunda yetkinliklerini geliştiren ve yüksek performans gösteren çalışanlarımıza şirketin olanakları doğrultusunda prim, üst düzey pozisyonlara terfi ya da artan yetki ve sorumluluklar gibi imkanlar verilebilir. ASAV Kariyer Gelişim Politikası düzenli olarak gözden geçirilir ve bünyemize kattığımız yeni değerler ve sayısal verilerle güncellenir.

ASAV ÜCRET POLİTİKASI

Tüm çalışma arkadaşlarımız üstlendikleri sorumluluklara bağlı olarak ücretlendirilir. Kurumumuzda her kademe pozisyonun ücret aralığı belirlidir. Ücret adaletine verdiğimiz önem sebebiyle benzer sorumluluğu üstlenen çalışma arkadaşlarımıza benzer ücretler uygulanması sağlanır. Benzer pozisyonlarda ücret farklılıkları sadece performansa bağlı bireysel üstünlük sebebiyledir. Ücret artışlarında ve uygulamalarında çalışanın yetkinlikleri, işini kaliteli yapıyor oluşu, özverisi, takım içi davranış yatkınlıkları, görev tanımı ve sorumluluk seviyesi ve bireysel performansı göz önünde bulundurulur. Ücret artışı Performans Değerlendirme Sistemi sonuçlarından beslenir. Beklenenin üstünde performans gösteren tüm çalışanlarımız daha yüksek oranda ücret artışı ile ödüllendirilir. Performansa bağlı prim ödemeleri çalışanı daha yetkin hale getirmek, profesyonelleştirmek, başarılı ve kuruma değer katan çalışanların ödüllendirilmesi için tasarlanmış bir sistemdir. Her sene prim ödemesi yapılıp yapılmayacağına Yönetim Kurulu şirketin finansal performansına göre karar verir. Prim dağıtma kararı açıklanırsa ödenecek prim için performans karneleri baz alınarak hesaplama yapılır. Firmamız iç dengesini bozacak hal ve davranışta bulunan, operasyonların sürdürülebilirliğini tehlikeye sokan veya firmayı mali açıdan riske atacak önem derecesinde durumlara sebebiyet vermenin tespitinde performansa bağlı prim ödemeleri prosedürleri ilgili kişilere yapılmaz. Firmamızda ücrete ek sağlanan maddi veya maddi olmayan haklar bireyin yetki düzeyine göre değişir. Ücret artışı yılda bir kez uygulanır ve ücret artışları, ücret bilgilerinin gizliliği esastır, ihlalinin tespitinde bu bir disiplin konusu olarak kabul edilir. Terfiler zam dönemlerinde belirlenir, terfi alarak bir üst kademeye geçen veya görev değişikliği yapan çalışanın pozisyonuna ve aldığı sorumluluğa bağlı olarak ücreti değişir.

ASAV İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Tüm çalışanların güvenli bir çalışma ortamında sağlık ve ergonomik koşullarından feragat etmeden çalışmasını sağlamak ASAV kültüründe önem verilen hareket biçimlerindendir. İş Güvenliği ve Sağlığı adına tasarlanan tüm mevzuatlar yakından takip edilir, benimsetme çalışmaları yapılır ve sistemin gelişmesi sağlanır. ASAV çalışma ortamı için hem fiziksel hem psikolojik koşulların sürekli geliştirilmesi benimsemiş olmalı ortak bir vizyon ile hareket edilmelidir. Ruh ve beden sağlığına yapılan desteğin ve yatırımın performansa ve kişilerin kendini güvende hissetmesine olan katkısının bilincinde olunmalıdır. ASAV ortamında Yangın, Doğal Afet, İlk Yardım ve bu tip durumlar için gerekli tüm ekipmanlar hazır olmalıdır. Personelin fiziksel olarak herhangi bir meslek hastalığı, iş kazası gibi durumları hiç yaşamamış olması veya psikolojik olarak herhangi bir mobbing vakası yaşamıyor, yaşamamış olması profesyonelliğin en büyük göstergesi ve en büyük gurur kaynağı olmalıdır.

ASAV İŞ ETİĞİ KÜLTÜRÜ

İş Etiği kurallarımız, değerlerimizden güç alan sürdürülebilirliği hedeflenmiş bütünsel kültürümüzdür. Etik kurallarımız ASAV’lı olmayı benimsetme, yol gösterme ve küresel bir davranış biçimi oluşturma adına tanımladığımız; vizyonumuzu gerçekleştirmemizde, değerlerimizi yaşatmamızda eylem kılavuzu olarak kabul ettiğimiz şirket içi anayasamızın bir parçasıdır.

ASAV’LI OLMAK;

ASAV çalışanları her zaman firmanın değerlerini benimseyebilecek, başarma azmi taşıyan, karakteri güçlü, kendinden emin ve dürüstlüğü benimsemiş; takip, sorumluluk, işini kaliteli ve doğru yapma kaygısı taşıyan kişilerdir. ASAV yöneticileri ve çalışanları psikolojik taciz ve bunun gibi vakalara engel olmayı benimsemişlerdir. Kayırma, aşağılama, kişinin ruh dengesini bozma, tehdit, dedikodu, küçük düşürme gibi vakalar tespitinde buna sebep olan kişinin disiplin cezası alması kabul edilir, işlenen hatanın derecesine göre işten çıkarma kararı da alınabilir. ASAV çalışanlarının arasındaki iletişimin medeni bir şekilde gerçekleşiyor olmasına önem verir, pozitif iş ortamının sağlanabiliyor olması en büyük motivasyon kaynağıdır. Yazılı ve sözlü iletişimde, hiçbir çalışan nezaket kurallarına uymayan hal ve tutum içerisinde bulunmaz. ASAV çalışanları haksız rekabete izin vermez, şirket çalışanı şirketi ile ticari rekabette bulunmaz, müşterilerine ve şirketine ait bilgilerin gizliliğini korur, üçüncü şahıslar ile paylaşmaz. ASAV çalışanları her zaman şirketi en iyi şekilde temsil ederler, şirketin imajını tehlikeye sokacak herhangi bir uygunsuzluk veya yasaya aykırılığa asla müsamaha göstermezler. ASAV çalışanları usulsüz işlemlere izin vermez, şirketinin personeline olan güvenini yanlış masraf bildirimleri ile suiistimal etmez. Para alıp verme işlemlerinde yasal mevzuatı uygular. Hiçbir çalışan işini gerçekleştirirken şahsi çıkarları doğrultusunda hareket etmez. ASAV çalışanı şirket varlıklarını kendi menfaatleri için kullanmaz. ASAV çalışanı bilgi güvenliğinin öneminin farkındadır, tüm paydaşlarının özel bilgilerini korumak zorundadır. ASAV “ Bilgi Güvenliği Politikası” ile bilginin gizliliğine verdiği değeri yazılı hale getirmiştir. ASAV çalışanı işini icra ederken tüm bilgi güvenliği talimatları ve prosedürlerine uyar. ASAV çalışanı emeğe saygılıdır, şirket içerisinde kopya veya lisanssız ürün bulundurmaz, kullanmaz. ASAV çalışanı çevreye duyarlıdır, şirket içi geri dönüşüm faaliyetlerine destek olur, atıklarını toplumsal yararı gözeterek bilinçli şekilde sınıflandırır. ASAV Genç İstihdama değer verir, genç istihdam ile ilgili eylemini “Genç İstihdam Politikası” ile yazılı hale getirmiştir. ASAV’da dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapılmaz. Seçme ve yerleştirme süreçleri tamamen mesleki gelişim ve kişisel gelişim odaklıdır. ASAV’da adil bir ücret politikası uygulanmaktadır. Bu uygulamalar “ASAV Ücret Politikası” adı altında yazılı hale getirilmiştir. Bireylerin performansından güç alan ücret politikamız vardır. ASAV çalışanlarının maaşları her ayın aynı günü yatırılmak zorundadır. ASAV’ da sigortasız işçi çalıştırılmaz, çalışanların sigortaları uygulanan brüt rakam üzerinden gösterilir. Ücrete ek sağlanan maddi veya maddi olmayan haklar bireyin yetki düzeyine göre değişir. Ücret artışı yılda bir kez uygulanır ve ücret artışları, ücret bilgilerinin gizliliği esastır, ihlalinin tespitinde bu bir disiplin konusu olarak kabul edilir. ASAV çalışanı işten ayrılışında adil bir şekilde mevzuata uygun geliştirilen tazminat sisteminden hakkını alır. ASAV’da çocuk işçi çalıştırılmasına izin verilmez. Bu konuda evrensel ve yasal tüm bildirgeler ve sözleşmelere uyar. ASAV çalışanı tüm etik kuralların yerine getirilmesinden sorumludur, uygulanmasının denetlenmesini her zaman destekler, ihlali halinde yetkililerine bilgi vermekten çekinmez. İş yapma amaçlı kanun dışı yollara sapmaz, kişisel ilişkilerini iş amaçlı menfaatleri doğrultusunda kullanmaz, iş ilişkilerinde ahlaki ve evrensel kurallara her zaman uyar.